வாடிக்கையாளர் சாசனம்


முறைப்பாடுகள் மற்றும் குறைதீர்ப்பு

வாடிக்கையாளர் சமர்ப்பிக்கும் புகார்கள்

Mr. Kusan Panditharatne
Customer Care Executive
No: 282/1
CBS Building
Galle Road
Colombo – 03
Telephone Nos: 0114222833
Fax No: 0112574330
Website: www.smblk.com