ආයතනික තොරතුරු


ව්‍යවස්ථාපිත තත්ත්වය

1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනත යටතේ 3/9/1992 ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගමකි..පසුව 2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම සිදුකරන ලදී.
1993 වසරේදී කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළේ ලැයිස්තු ගත සමාගමක් ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇත.
2000 අංක 56 දරන මූල්ය කල්බදු පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ විශේෂිත කල්බදු ආයතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇත. සමාගම නැවත ලියාපදිංචි අංකය අංක PQ 91 වන අතර සංස්ථාගත කිරීමේ ස්ථානය කොළඹ වේ.අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

සභාපති
H. R. S. විජේරත්න මහතා
සභාපති (විධායක නොවන)
A. T. ෂාර්දා සෝසා මහතා
ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂ (විධායක නොවන)
M. සාදි A. වඩූඩ් මහතා
ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂ (විධායක නොවන)
T.M. විජේසිංහ මහතා
ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂ (විධායක නොවන)
L. අබේසිංහ මහතා
ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂ (විධායක නොවන)ලේකම්වරු
PW සමාගම් ලේකම් කාර්යාලය (පුද්ගලික)
අංක 03/17, කිංසි පාර,
කොළඹ 08.
බාහිර විගණකවරු.
M/S. KPMG
(වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්)
අංක 32 A, Sir සර් මොහමඩ් මාකන් මාකර් මාවත,
කොළඹ 03.
අභ්‍යන්තර විගණකවරු
M/S. SJMS ඇසෝසියේට්ස්
(වරලත් ගණකාධිකාරීවරු)
2 වන මහළ, පොලිටෙක්නික් ගොඩනැගිල්ල,
30 2/1, ගාලු පාර,
කොළඹ 06
බදු උපදේශකවරු
අමරසේකර සහ සමාගම
(වරලත් ගණකාදිකාරීවරු)
නො.12. රොටුන්ඩා උද්‍යාන මාවත,
කොළඹ 03
නීතීඥවරු
ඩි ලිවේරා ඇසෝසියේට්ස්
නීතිඥ , සොලිසිටර් සහ ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරු
අංක 33 ½, ශර්බරි උද්‍යානය,
කොළඹ 3.
නීතීඥවරු
ගුණවර්ධන සහ රණසිංහ ඇසෝසියේට්ස්
නීතිඥ සහ ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරු
නො. 1056, දෙවන මහළ, මරදාන පාර,
කොළඹ 08
නීතීඥවරු
ගැන්ලත්ස්,
නීතිඥ සහ ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරු
ගලධාරී හෝටලය, එම් මහල,
නො 64, ලෝටස් පාර,
කොළඹ
බැංකු
මහජන බැංකුව
ලංකා බැංකුව
සෙලාන් බැංකුව පීඑල්සී
සම්පත් බැංකුව පීඑල්සී
කොමර්ෂල් බැංකුව පීඑල්සී
ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව පීඑල්සී
ඉන්දියන් බැංකුව
එන්ඩීබී බැංකුව පීඑල්සී
හැටන් නැෂනල් බැංකුව පීඑල්සී