අප අමතන්න

අමතන්නප්‍රධාන කාර්යාලය
SMB Leasing PLC
නො 282/1, CBS බිල්ඩිම,
ගාලු පාර,
කොළඹ 03.

දුරකථන : +94-(0)11-4 222 888
ෆැක්ස් : +94-(0)11-2 574 330

ඊමෙිල් : smbhed@sltnet.lk
වෙබ් : www.smblk.com


ශාඛා
දෙනියාය ශාඛාව
SMB Leasing PLC
නො 11 A, කෙලින් වීදිය,
දෙනියාය.

දුරකථන : +94-(0)41-4938800
ෆැක්ස් : +94-(0)41-4222880
ඊමෙිල් : smbhed@sltnet.lk

මිගමුව ශාඛාව
SMB Leasing PLC
නො 15, 15B, දුම්රියපල පාර,
මීගමුව.

දුරකථන : +94-(0)31-2230700
ෆැක්ස් : +94-(0)31-2230701
ඊමෙිල් : smbhed@sltnet.lk