අප පිළිබඳ


SMB ලීසිං පීඑල්සී , 1993 ස්ථාපනය කරන ලද කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ හි ලැයිස්තුගත කරන ලද ලීසිං සමාගමක් වේ. මෙම සමාගම ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක වේ.

මූල්‍ය කල්බදු සහ ණය සහන සැපයීම සඳහා මෙම සමාගම ක්‍රියාත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ NBFI ක්ෂේත්‍රයේ දිගුකාලීන ස්ථාපිත සමාගමක් ලෙස, SMB සමාගම තම පාරිභෝගිකයන් වෙත නව්‍ය මූල්‍ය සේවාවන් සහ නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා කැපවී සිටින අතර, කොටස් හිමියන්ගේ ධනය වර්ධනය කරන අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වය කිරීම සඳහා කැපවී සිටී.

අපගේ මෙහෙවර

සමාජ සමෘද්ධිය නිර්මාණය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නව්‍ය මූල්ය නිෂ්පාදන හා සේවා සැපයීම අපගේ මෙහෙවර වේ.

අපගේ ආයතනික අරමුණු

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දීම.
ස්ථාවර හා ආකර්ෂණීය ප්‍රතිලාභ මඟින් කොටස් කරුවන්ගේ ධනය වැඩි කිරීම.
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම දායකත්වයක් දැක්විය හැකි පරිදි සියලු මට්ටම් වල ඉතා තෘප්ත්මත් සහ අභිප්‍රෙරිත සේවක පිරිසක් නගාසිටුවීම.

සමාගම

SMB Leasing PLC

අනුබද්ධිත සමාගම්

SMB Money Brokers (Pvt) Ltd.

හවුල් සමාගම

Kenanga Investment Corporation Ltd.