රැකියා අවස්ථා


ණය නැවත අය කරගැනීමේ සහයක

අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සඳහා ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරගත්, ආත්ම විශ්වාසයෙන්යුත් සහ ක්‍රියාශ්‍රීලී පුද්ගලයෙකු අප විසින් සොයනු ලැබේ.

 • අවම වශයෙන් අ. පො. ස. උසස්පෙළ සුදුසුකම් තිබිය යුතුය.
 • වයස අවු. 30ට වඩා අඩු විය යුතුය
 • පරිගණක ශාක්ෂරතාව තිබිය යුතු ය.
 • හොඳ පුද්ගල හැකියාවක් සන්නිවේදනය සහ ස්වයං උද්යෝගය ඇති දිගු කාලයක් එකදිගට වැඩකිරීමේ හැකියාව ඇති අයෙකු විය යුතුය.
 • වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබිය යුතු ය.

තෝරාගත් රැකියා අපේක්ෂකයින් හට,ආකර්ශනීය වැටුප් සහ හැකියාවට අනුව වරප්‍රසාද දීමනා හිමිවේ.
මෙම දැන්වීම පලවී දින හතක් ඇතුලත තමා අයදුම් කරන තනතුර සඳහන් කරමින් ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක් හා ඥාතීන් නොවන දෙදෙනෙකකුගේ විස්තර සමඟ මෙම ඊමේල් ලිපිනයට විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් මගින් යොමුකරන්න hr@smblk.com

June 2017

මූල්‍ය විධායක

අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සඳහා ප්‍රතිඵල ඉලක්ක කරගත්, ආත්ම විශ්වාසයෙන්යුත් සහ ක්‍රියාශ්‍රීලී පුද්ගලයෙකු අප විසින් සොයනු ලැබේ.

 • මූල්‍ය ඩිප්ලෝමා/ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ ( ICASL) හෝ වරලත් කළමණාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනයේ ( CIMA) අර්ධ සුදුසුකම්
 • සමාන ක්ෂේත්‍රයක අවම වශයෙන් වසර දෙකක අත්දැකීම්
 • ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහ පුද්ගලයන්ගේ මූල්‍යමය වටිනාකම් ඇගයීම සඳහා ඇති හැකියාව
 • මූල්‍ය අනුපාත විශ්ලේෂණ සමඟින් මූල්‍ය අයදුම්පත් මූල්‍ය කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව
 • පරිඝණක සාක්ෂරතාව
 • වයස අවුරුදු 35 ට අඩු විය යුතු විය යුතුය.

තෝරාගත් අපේක්ෂකයාට හැකියාවන් සහ නිපුණතා මත පදනම් වූ වෙනත් ප්‍රතිලාභ සමඟ ආකර්ෂණීය දීමනා ලබාදෙනු ලැබේ.
ඔබේ අයදුම් කරනු ලබන තනතුර සඳහන් කර ඥාතීන් නොවන දෙදෙනෙකුගේ තොරතුරු සමග ඔබේ ජීව දත්ත පත්‍රිකාව මෙම දැන්වීම පළ වී දින 7 ක් තුළ විද්‍යුත් තැපැල් මගින් hr@smblk.com වෙත යොමුකරන්න.

June 2017

Head of Legal & HR
SMB Leasing PLC.

282/1, CBS Building,
Galle Road,
Colombo 03